Pondelok - piatok9:00 - 17:00
KanceláriaStudená 15090/12, 821 04 Bratislava
Profily na sociálnych sieťach :

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV SCHNEIDER FINANCE

Súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)
Ochrana osobných údajov klientov SCHNEIDER FINANCE a/alebo návštevníkov webových stránok www.schneiderfinance.sk

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Zabezpečujeme ochranu súkromia našich klientov a/alebo návštevníkov našich webových stránok v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).
1.2 Tieto pravidlá sa uplatňujú tam, kde konáme ako prevádzkovateľ pokiaľ sa jedná o spracúvanie osobných údajov návštevníkov našich webových stránok; inými slovami, kde určujeme účel a prostriedky spracúvania týchto osobných údajov.
1.3 Pri prvej návšteve našej webovej stránky Vás požiadame o Vaše oboznámenie sa a súhlas s naším používaním súborov typu cookie v súlade s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov, spolu s možnosťou ako cookie súbory deaktivovať či vymazať – a to aj pre jednotlivé typy súborov cookie.
1.4 Do našich webových stránok sú integrované prvky kontroly súkromia, ktoré ovplyvňujú ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov môžete získať prístup k Vaším aktuálne spracúvaným údajom, určiť, či chcete dostávať priamu marketingovú komunikáciu, obmedziť či úplne zakázať použitie a spracúvanie Vašich informácií, ako aj vykonať ďalšie úkony, na ktoré máte právo. Prístup k ovládacím prvkom ochrany Vašich osobných údajov môžete získať na internetovej adrese www.schneierfinance.sk/gdpr.

2. Definícia prevádzkovateľa
2.1 V kontexte týchto Zásad ochrany osobných údajov sa termíny „prevádzkovateľ“, „my“, „naše“, „naša“ a „náš“ sa vzťahujú na spoločnosť STRATIO NAI s.r.o. so sídlom Studená 15090/12, 82104 Bratislava, Slovensko/EÚ, IČO 44600160 , IČ-DPH SK2022758595.

3. Ako používame Vaše osobné údaje
3.1 V tomto Článku 3 sú uvedené:
(a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré môžeme spracúvať;
(b) v prípade osobných údajov, ktoré sme nezískali priamo od Vás, zdroj a konkrétne kategórie týchto údajov;
(c) účely, na ktoré môžeme spracúvať a použiť osobné údaje; a
(d) právny základ nášho spracúvania osobných údajov.
3.2 Nespracúvame Vaše údaje o používaní našich webových stránok („údaje o používaní“). Údaje o používaní môžu zahŕňať Vašu IP adresu, geografickú polohu, typ a verziu prehliadača, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty webových stránok, ako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzore používania služby. V našej databáze v súčasnosti neuchovávame ani spracúvame tento typ údajov našich klientov. V súčasnosti nepoužívame žiadny monitoring údajov o používaní našej webovej lokality, ako je napríklad analytický systém sledovania. Z tohto dôvodu sa v súčasnosti nespracúvajú žiadne údaje o používaní na účely analýzy používania našich webových stránok.
3.3 Nespracúvame na našich webových stránkach údaje o účte („údaje o účte“), ako napríklad Vaše meno a e-mailovú adresu. Nežiadame Vás, aby ste nám tieto informácie poskytli. Táto webová stránka nepoužíva ani neobsahuje žiadne e-mailové formuláre, ani prostriedky na spracúvanie údajov Vášho účtu. Poskytujeme Vám našu priamu e-mailovú adresu / adresy, na ktorú nám môžete poslať akékoľvek Vaše názory alebo informácie vo Vašej vlastnej, Vaším e-mailovým programom spracovanej a Vami aj odoslanej e-mailovej správe. Všetky e-mailové správy, ktoré prichádzajú na našu e-mailovú adresu / adresy, spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).
3.4 Nespracúvame na našich webových stránkach údaje, ktoré sú súčasťou Vášho osobného profilu („údaje o profile“). Údaje o profile môžu obsahovať Vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, profilové obrázky, pohlavie, dátum narodenia, stav, záujmy a koníčky, údaje o vzdelaní a údaje o zamestnaní. Nežiadame vás, aby ste nám tieto informácie poskytli. Údaje o profile preto nie sú spracúvané na našich webových stránkach.
3.5 Nespracúvame osobné údaje, ktoré sú poskytované v priebehu používania našich služieb („údaje o službe“). Nežiadame Vás, aby ste nám poskytli žiaden z týchto údajov.
3.6 Nespracúvame, nežiadame Vás, aby ste nám poskytli, ani nezhromažďujeme žiadne Vaše ďalšie osobné údaje, akými napríklad sú: A. Informácie, ktoré publikujete a uverejníte na našich webových stránkach alebo prostredníctvom našich služieb („publikované údaje“), B. Informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku, ktorý nám poskytnete, pokiaľ ide naše služby („údaje z dotazníkov“), C. Informácie týkajúce sa transakcií vrátane nákupov služieb, ktoré odkúpite prostredníctvom našich webových stránok („údaje o transakciách“), D. informácie, ktoré nám poskytnete na účely notifikácií o odbere našich e-mailových spravodajov a/alebo newsletterov („údaje notifikácie“) alebo E. Iné všeobecné kategórie údajov („ostatné typy údajov“),
3.7 Môžeme spracúvať informácie obsiahnuté v alebo týkajúce sa každej komunikácie, ktorú nám pošlete („korešpondenčné údaje“). Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky, ako je uvedené vyššie, od Vás nepožadujú, aby ste nám poskytli svoje korešpondenčné údaje, rovnako naše webové stránky explicitne nezhromažďujú ani nespracúvajú Vaše osobné údaje. Vy sami zasielate svoje korešpondenčné údaje priamo (na e-mailovú adresu / adresy uvedené na tejto webovej stránke) pomocou Vášho vlastného softvéru na úpravu / spracovanie / odosielanie e-mailových správ (e-mailový softvér podľa vášho výberu). Váš e-mailový softvér vygeneruje metadáta súvisiace s e-mailovou komunikáciou. Vaše údaje o korešpondencii môžeme následne interne spracovať (mimo rozsahu týchto našich webových stránok), ale výhradne na účely komunikácie s Vami a vedenia záznamov a čisto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR). Právnym základom tohto spracúvania údajov sú naše legitímne záujmy, a to riadne a správne fungovanie našej podnikateľskej činnosti ako aj transparentná komunikácia s používateľmi.
3.8 Môžeme spracovať akékoľvek Vaše osobné údaje uvedené vo vyššie uvedených princípoch a pravidlách, ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracúvania osobných údajov sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, Vaše zákonné práva a zákonné práva iných.
3.9 Môžeme spracúvať akékoľvek Vaše osobné údaje uvedené v týchto Zásadách, ak je to potrebné pre účely získania alebo udržania nášho poistného krytia, riadenia rizík alebo získavania odborných rád. Právnym základom tohto spracúvania údajov sú naše legitímne záujmy, a to riadna ochrana nášho podnikania pred rizikami.
3.10 Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracúvať Vaše osobné údaje uvedené v tomto Článku 3, môžeme spracúvať aj akékoľvek iné Vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo za účelom ochrany Vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby.
3.11 Prosím neposkytujte nám osobné údaje iných osôb, ak Vás k tomu explicitne nevyzveme.

4. Poskytovanie Vašich osobných údajov ostatným
4.1 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť ľubovoľnému členovi našej skupiny spoločností (to znamená našim dcérskym spoločnostiam, našej materskej holdingovej spoločnosti a všetkým jej dcérskym spoločnostiam – ak také existujú), ale vždy maximálne len do rozsahu a vždy len pokiaľ je to primerane nevyhnutné pre účely, a na právnych základoch, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje však sú za štandardných okolností (tzn. predovšetkým okolností, kedy sa nejedná o primerane nevyhnutné prípady, ktoré povoľuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a Zákon č. 18/2018 Z.z., viď nižšie) k dispozícii – a vidia ich – len: konateľ našej spoločnosti, príp. naši realitní partneri/makléri alebo naši zamestnanci (ak takí existujú), riadne poučení v zmysle ustanovení Nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, s riadne podpísanou zmluvou o ochrane osobných údajov, opäť vždy maximálne len do rozsahu a vždy len pokiaľ je to primerane nevyhnutné pre účely, a na právnych základoch, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám (ak sa len nejedná o primerane nevyhnutné prípady, ktoré povoľuje Nariadenie GDPR a Zákon č. 18/2018 Z.z., viď nižšie). Vaše osobné údaje v žiadnom prípade tretím stranám nepredávame za akýkoľvek finančný benefit, či iný druh odmeny.
4.2 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim poisťovateľom a/alebo profesionálnym poradcom, ale vždy maximálne len do rozsahu a vždy len pokiaľ je to primerane nevyhnutné pre účely získania alebo udržania poistného krytia, riadenia rizík, získania odborného poradenstva alebo preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, či už na súde konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.
4.3 Vaše korešpondenčné osobné údaje môžeme poskytnúť našim dodávateľom alebo subdodávateľom, ktorých kompletný zoznam je uvedený na webovej stránke: Zoznam dodávateľov, ale vždy maximálne len do rozsahu a vždy len pokiaľ je to primerane nevyhnutné pre to, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby.
4.4 Neexistujú žiadne finančné transakcie, ktoré by boli priamo exekuované našimi webovými stránkami a/alebo internetovými službami, ani také, ktoré by integrovali služby poskytovateľov platobných služieb alebo brán. Preto nezdieľame žiadne z Vašich transakčných údajov so žiadnymi takýmito poskytovateľmi platobných služieb alebo brán.
4.5 Nezverejňujeme Vaše údaje z dotazníkov, ani ich neposkytujeme žiadnym tretím stranám, pretože ich nezhromažďujeme, a teda ani nespracúvame.
4.6 Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tomto Článku 4 môžeme poskytnúť alebo zverejniť Vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo za účelom ochrany Vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť alebo zverejniť aj v tom prípade, ak je takéto poskytnutie alebo zverejnenie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

5. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov
5.1 V Článku 5 uvádzame informácie či a za akých okolností prenášame Vaše osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
5.2 My a ostatné spoločnosti našej podnikateľskej skupiny (ak také existujú) máme podnikateľské sídla na Slovensku, v Európskej únii a v Spojených štátoch amerických. Európska komisia urobila „rozhodnutie o adekvátnosti“ vo vzťahu k zákonom o ochrane osobných údajov v každej z týchto krajín. Prenos, vývoz, uchovavávanie či spracúvanie Vašich osobných údajov do USA ani do iných krajín mimo EHP nerealizujeme.
5.3 Všetky web hostingové zariadenia a servre, obsahujúce naše webové stránky sa nachádzajú na Slovensku, v Európskej únii a v Spojených štátoch amerických. (len v týchto krajinách). Európska komisia urobila „rozhodnutie o adekvátnosti“ vo vzťahu k zákonom o ochrane údajov každej z týchto krajín. Prenos osobných údajov do USA je chránený primeranými ochrannými opatreniami, konkrétne v prípade našich partnerov registrovaných alebo v procese registrácie s použitím štandardných klauzúl o ochrane údajov prijatých alebo schválených Európskou komisiou, ktorých kópiu je možné získať na webových stránkach európsko-amerického projektu ochrany osobných údajov na vládnej úrovni – E.U.-U.S. Privacy Shield (viac informácií nájdete na: https://www.privacyshield.gov). Prenos, vývoz, uchovavávanie či spracúvanie Vašich osobných údajov do USA ani do iných krajín mimo EHP však v žiadnom prípade nerealizujeme. Žiadne z Vašich e-mailových správ, ktoré nám posielate nikdy nie su prijaté (akceptované), uchovávané, alebo spracúvané mimo územia EHP. Žiadne z Vašich e-mailových adries, mien, priezvisk, IP adries, či iných osobných údajov, ktoré od Vás získame nie sú spracúvané či uchovávané mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru.
5.4 Všetci naši dodávatelia a subdodávatelia sa nachádzajú v Európskej únii.
5.5 Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom Vašej priamej e-mailovej korešpondencie (mimo našich webových stránok), môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami, na ktorých nemáme vplyv ani dosah.

6. Uchovávanie a vymazanie osobných údajov
6.1 Tento Článok 6 stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú určené na to, aby pomohli zabezpečiť, aby sme dodržiavali naše zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania a vymazania osobných údajov.
6.2 Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, ako je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.
6.3 Osobné údaje uchovávame nasledovne:
(a) osobné údaje obsiahnuté v účtovnej dokumentácii, akými sú napr. účtovné doklady, účtovné knihy, knihy doručených a odoslaných faktúr, pokladničné doklady, ako aj všetky ďalšie účtovné doklady a záznamy stanovené platnými právnymi predpismi; daňové doklady ako kópie a originály prijatých a vystavených faktúr, dovozné doklady, ako aj všetky ďalšie daňové doklady stanovené platnými právnymi predpismi, sa uchovávajú minimálne 10 rokov a maximálne 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, príp. v špecifických situáciách v zmysle ustanovení právnych predpisov uvedených vyššie aj dlhšie – nikdy však nie zbytočne dlhšie, ani o jeden deň.
(b) osobné údaje obsiahnuté v zmluvách so zákazníkmi vyhotovených v listinnej podobe, predovšetkým v sprostredkovateľských zmluvách našej kancelárie, ale aj vo všetkých ostatných zmluvách, sa v zmysle ustanovení Zákona č. 297/2008 Z.z., Zákona č. 395/2002 Z.z. a v zmysle ďalších osobitných predpisov uchovávajú minimálne 5 rokov a maximálne 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo dodávateľom, príp. v špecifických situáciách v zmysle ustanovení právnych predpisov uvedených vyššie aj dlhšie – nikdy však nie zbytočne dlhšie, ani o jeden deň.
(c) osobné údaje obsiahnuté v zmluvách so zákazníkmi vyhotovených v elektronickej podobe, predovšetkým v sprostredkovateľských zmluvách našej kancelárie, ale aj vo všetkých ostatných zmluvách, sa uchovávajú vždy najneskôr do skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo dodávateľom, nasledujúci deň po skončení zmluvného vzťahu sa zlikvidujú – a ďalej sa uchovávajú výlučne ich papierové (listinné) verzie, v zmysle vyššie uvedených predpisov, princípov a pravidiel.
(d) osobné údaje obsiahnuté v bežnej listinnej korešpondencii, v dokumentoch riešenia škodových udalostí, alebo dokumentoch z nákupu strojov a zariadení, sa v zmysle ustanovení Zákona č. 395/2002 Z.z. a ďalších osobitných predpisov uchovávajú minimálne 2 roky a maximálne 2 roky od ich prijatia alebo vystavenia, príp. v špecifických situáciách v zmysle ustanovení právnych predpisov uvedených vyššie aj dlhšie – nikdy však nie zbytočne dlhšie, ani o jeden deň.
(e) korešpodenčné osobné údaje obsiahnuté v elektronickej (e-mailovej, príp. inej elektronickej – ak taká existuje) komunikácii sa uchovajú minimálne 1 deň po dni prijatia e-mailovej správy obsahujúcej príslušné údaje a maximálne 3 mesiace po dni prijatia e-mailovej správy obsahujúcej príslušné údaje.
(f) všetky ostatné typy osobných údajov (ak existujú) sa uchovajú minimálne 1 deň po dni prijatia a maximálne 2 mesiace po dni ich prijatia.
6.4 V niektorých prípadoch nie je možné vopred stanoviť obdobia, za ktoré sa Vaše osobné údaje budú uchovávať. V takýchto prípadoch určíme dobu uchovávania na základe nasledujúcich kritérií:
(a) obdobie uchovávania osobných údajov sa v prípade uvedenom v odstavci bezprostredne vyššie určí na základe najkratšieho času potrebného na splnenie cieľa, ktorý boli údaje získané/zhromaždené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).
6.5 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto Článku 6 môžeme uchovávať Vaše osobné údaje v tom prípade, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo za účelom ochrany Vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby.
6.6 Osobné údaje, ktoré uchovávame v listinnej (papierovej) podobe, sú uchovávané v priestoroch a zariadeniach, ktoré sú riadne a primerane zabezpečené pred vniknutím, krádežou, či zneužitím cudzími osobami; ich manipulácia je možná len osobami na to určenými a riadne poučenými; a boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia vyžadovaných na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v zmysle ustanovení Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).
6.7 Osobné údaje, ktoré uchovávame v elektronickej (digitálnej) podobe, sú uchovávané v počítačoch, zálohových externých hard diskoch a/alebo informačných systémoch, ktoré sú riadne a primerane zašifrované a/alebo zabezpečené pred neoprávneným prístupom, krádežou, či zneužitím cudzími osobami; ich manipulácia je možná len osobami na to určenými a riadne poučenými; a boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia vyžadovaných na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb v zmysle ustanovení Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

7. Zmeny a doplnenia
7.1 Tieto Zásady môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením ich novej verzie na tejto stránke našich webových stránok. Žiadne aktualizácie ani zmeny nebudú vykonané v týchto Zásadách, ak len nebudú riadne zverejnené na tejto stránke našich webových stránok.
7.2 Príležitostne by ste mali túto stránku kontrolovať na jej obsah, aby ste sa uistili, že ste spokojní so všetkými a akýmikoľvek novými zmenami v týchto Zásadách.
7.3 Zmeny v týchto Zásadách Vám tiež môžeme oznámiť a upozorniť Vás na ne e-mailom.

8. Vaše práva
8.1 V tomto Článku 8 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona ohľadne ochrany Vašich osobných údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich tu uvedených excerptov. Preto by ste si mali príslušné zákony a usmernenia právnych a regulačných orgánov prečítať s cieľom úplne sa s týmito právami oboznámiť.
8.2 Vaše hlavné práva podľa legislatívy o ochrane údajov sú:
(a) právo na prístup;
(b) právo na opravu;
(c) právo na zabudnutie a/alebo vymazanie;
(d) právo na obmedzenie spracúvania;
(e) právo namietať pri a proti spracúvaniu;
(f) právo na prenosnosť údajov;
(g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; a
(h) právo odvolať súhlas.
8.3 Máte právo na potvrdenie toho, či spracúvame alebo nespracúvame Vaše osobné údaje, ako aj toho, kde tak robíme, právo na prístup k Vašim osobným údajom, vrátane určitých dodatočných informácií. Tieto dodatočné informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracúvania osobných údajov, kategóriách príslušných spracúvaných osobných údajov, ako aj o osobách, ktoré sú príjemcami týchto osobných údajov. Zabezpečenie práv a slobôd ostatných tým nie je ovplyvnené, poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť predmetom primeraného poplatku.
8.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ako aj – s prihliadnutím k účelu spracovania – máte právo na to, aby boli neúplné a nekompletné osobné údaje o Vás skompletizované.
8.5 V niektorých prípadoch máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov a/alebo právo na zabudnutie, bez zbytočného odkladu. Tieto okolnosti zahŕňajú: osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracúvaním Vašich údajov získaných na základe súhlasu; namietate proti spracúvaniu podľa určitých pravidiel plynúcich z platných zákonov na ochranu osobných údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a ak Vaše osobné údaje boli neoprávnene či nezákonne spracúvané. Existujú však výnimky pri uplatnení práva na vymazanie a/alebo zabudnutie. Všeobecné výnimky zahŕňajú situácie, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre: uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácie; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
8.6 V niektorých prípadoch máte právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov. Tieto prípady zahŕňajú situácie kedy: napadnete správnosť a presnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné, ale namietate proti vymazaniu; už nepotrebujeme Vaše osobné údaje pre účely nášho spracúvania, ale Vy ich potrebujete a požadujete osobné údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; a ak Vy ste namietali proti spracúvaniu, a to až do overenia Vašej námietky. Ak je spracúvanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať Vaše osobné údaje. Spracúvať ich však ďalej budeme len: s Vaším súhlasom; na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.
8.7 Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou, ale iba do rozsahu, ktorý nepresahuje rozsah, ktorý je právnym základom pre spracúvanie, tzn. ak je spracúvanie nevyhnutné pre: splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akejkoľvek verejnej moci, ktorá nám bola zverená; alebo pre účely legitímnych záujmov, ktoré sledujeme pre nás alebo tretiu stranu. Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nemôžeme preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie je dôvodom na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
8.8 Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania na účely priameho marketingu). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel – ak ich týmto spôsobom aktuálne spracúvame.
8.9 Máte právo vzniesť námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov, týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej z dôvodov verejného záujmu.
8.10 V rozsahu, do akého je právnym základom pre naše spracúvanie Vašich osobných údajov:
(a) súhlas; alebo
(b) spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe Vašej žiadosti doručenej pred uzatvorením zmluvy,
a takéto spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo obdržať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a počítačovo-čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatní, ak by jeho uplatnenie nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.
8.11 Ak si myslíte, že naše spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje ľubovoľný z právnych ustanovení a zákonov na ochranu údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán zodpovedný za ochranu osobných údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ Vášho trvalého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia zákona na ochranu osobných údajov.
8.12 V rozsahu, do akého je právnym základom pre naše spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas, máte právo tento svoj súhlas kedykoľvek odobrať a odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním.
8.13 Akékoľvek a ľubovoľné Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom môžete uplatniť prostredníctvom písomného upozornenia zaslaného na našu e-mailovú adresu, výslovne uvedenú na našich webových stránkach, alebo prostredníctvom štandardnej poštovej listovej (papierovej) správy, okrem iných metód uvedených v tomto Článku 8. Môžte rovnako kontaktovať našu osobu poverenú ochranou osobných údajov uvedenú v závere tejto webovej stránky.
8.14 Prístup do administračnej časti (backendu) našich webových stránok je určený výlučne pre našich administrátorov a realitných partnerov, ktorí boli riadne poučení o svojich právach a povinnostiach ohľadne ochrany osobných údajov v zmysle zákona a ktorí zároveň podpísali súhlas so spracovaním a transferom svojich vlastných osobných údajov v rozsahu požadovanom zákonom. Vy ako náš užívateľ a/alebo klient nemáte povolený prístup do administrácie našich webových stránok.
8.15 Pokiaľ sa sa snažíte neoprávnene vniknúť do administrácie/hacknúť naše webové stránky, porušujete naše obchodné tajomstvo, alebo sa angažujete v akejkoľvek inej aktivite narušujúcej bezpečnosť/funkcionalitu našich webstránok, v zmysle porušenia našich Všeobecných obchodných podmienok, takéto konanie je považované za prečin, príp. kriminálnu aktivitu v zmysle platnej legislatívy (podľa rozsahu Vašej aktivity). V takomto prípade sa vystavujete právnym dôsledkom, vrátane pokút a finančných postihov v plnej výške stanovenej zákonom. Rovnako, ak sa angažujete v niektorej z aktivít uvedených v tomto Odseku 8.15, niektoré z ustanovení o Vašich právach obsiahnuté v našich Zásadách ochrany osobných údajov uvedených na tejto webovej stránke, príp. ustanovení o Vašich právach uvedené v Zákone o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR), sa na Vás nemusia vzťahovať/nevzťahujú vôbec.

OSOBITNÉ USTANOVENIA O POUŽÍVANÍ COOKIES – NAŠA „COOKIE POLITIKA“:

9. O súboroch cookie
9.1 Súbor cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom posiela späť na server vždy, keď prehliadač požiada o stránku zo servera.
9.2 Súbory cookie môžu byť buď „trvalé“ súbory cookie, alebo „session“ súbory cookie: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do svojho stanoveného dátumu expirácie, pokiaľ ho teda používateľ nevymaže ešte pred dátumom expirácie; session cookie na druhej strane expiruje na konci práce používateľa s internetovým prehliadačom keď je prehliadač zatvorený.
9.3 Cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme o Vás, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v súboroch cookies a získanými z cookies. V prípade pochybností alebo ďalších otázok odporúčame prekontrolovať sekciu Pomocník Vášho internetového prehliadača, alebo pozrieť sa na webovú stránku „O súboroch cookie“, ktorá ponúka užitočné rady a vysvetlenia o cookies, platné pre všetky moderné prehliadače.
9.4 NEPOUŽÍVAME žiadne cookie súbory, ktoré by mohli pozitívne identifikovať našich užívateľov – fyzické osoby, rezidentov Európske únie (a to ani v kombinácii s inými údajmi), a zaradiť sa tak do kategórie osobných údajov v zmysle ustanovení Zákona č. 18/2018 Z.z. a nariadenia GDPR. Na našich stránkach nepoužívame ŽIADNE analytické, reklamné ani chatovacie, prieskumné, dotazníkové či im podobné cookie súbory. Také u nás nenájdete. Preto nie je potrebný Váš explicitný súhlas s našou Cookie politikou pre reálne používanie týchto webových stránok v plnom súlade s ochranou osobných údajov a s GDPR. Váš oboznámenie sa s naším používaním cookies si napriek tomu vyžiadame, v zmysle európskeho Cookie Law, rovnako Vám v našej Cookie politike ponúkame možnosť ako deaktivovať či vymazať to minimálne množstvo cookie súborov, ktoré je generované našimi webovými stránkami – a to priamo vo Vašom internetovom prehliadači, aj jednotlivo. Pri Vašej prvej návšteve našich webových stránok nie sú použité ŽIADNE cookies. Ďalším aktívnym kliknutím (nie pasivitou, nečinnosťou, či čakaním) na naše stránky, po Vašej prvej návšteve, dávate súhlas s naším použitím cookies. Cookie súbory používané našimi webovými stránkami nespadajú do kategórie osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).

10. Cookies ktoré používame
10.1 Cookies používame na nasledujúce účely:
(a) overenie totožnosti – nepoužívame súbory cookie na identifikáciu našich klientov alebo návštevníkov pri návšteve našich webových stránok a/alebo počas ich navigácie na našich webových stránkach. Totožnosť je overovaná a predmetné cookies sú používané výlučne pri prihlásení do administračného rozhrania naších webových stránok administrátormi a realitnými partnermi s podpísaným súhlasom podľa GDPR, kde nie je prístup pre klientov či návštevníkov naších stránok;
(b) stav prihlásenia – nepoužívame súbory cookie, ktoré nám pomáhajú určiť, či sú naši klienti a/alebo návštevníci prihlásení na našu webovú stránku. Stav prihlásenia je overovaný a predmetné cookies sú používané výlučne pri prihlásení do administračného rozhrania naších webových stráno administrátormi a realitnými partnermi s podpísaným súhlasom podľa GDPR, kde nie je verejný prístup pre klientov či návštevníkov naších stránok;
(c) personalizácia – nepoužívame súbory cookie na ukladanie informácií o Vašich preferenciách a na prispôsobenie našich Webových stránok Vám;
(d) bezpečnosť – nepoužívame súbory cookie ako súčasť bezpečnostných opatrení implementovaných na ochranu používateľských účtov, vrátane prevencie podvodného používania prihlasovacích údajov a na ochranu našich webových stránok, a služieb všeobecne – s výnimkou cookies zabezpečenia prihlásenia do administračného rozhrania naších webových stránok našími realitnými partnermi, kde nie je verejný prístup pre klientov či návštevníkov naších stránok;
(e) reklama – nepoužívame reklamné cookies;
(f) analýza – nepoužívame analytické cookies; a
(g) súhlas so súborom cookie – používame súbory cookie na ukladanie Vašich preferencií vo vzťahu k používaniu súborov cookie všeobecne (cookies, ktoré na tento účel používame, sú nasledovné: displayCookieConsent).

11. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb
11.1 Naši poskytovatelia služieb môžu tiež používať cookies – a tieto cookies môžu tiež byť uložené vo Vašom počítači keď navštívite naše webové stránky.
11.2 V súčasnosti nevyužívame ani nepoužívame služby žiadneho analytického alebo sledovacieho softvérového poskytovateľa, napríklad Google Analytics.
11.3 V súčasnosti nezverejňujeme na tejto webovej stránke žiadne reklamy tretích strán ani na našich webových stránkach nepoužívame služby žiadneho poskytovateľa reklám založených na záujmoch, ako je napr. Google AdSense.

12. Spravovanie, deaktivácia a vymazanie súborov cookie
12.1 Väčšina prehliadačov Vám umožňuje odmietnuť akceptáciu súborov cookie, ako aj odstrániť súbory cookie, a to aj idnividuálne pre každý typ súboru cookie. Metódy ako to docieliť sa líšia a rôznia v závislosti od internetového prehliadača – a od jeho verzie. Aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookie môžete získať prostredníctvom týchto odkazov (upozorňujeme, že informácie sú v anglickom jazyku, preto je pre ich prečítanie v slovenčine potrebné použiť službu Google Prekladač na stránkach https://translate.google.com/?hl=sk):
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); a
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
12.2 Blokovanie všetkých alebo niektorých súborov cookie má negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.
12.3 Ak blokujete súbory cookie, nebudete môcť používať všetky funkcie integrované do našich webových stránok.

ÚDAJE O SPOLOČNOSTI, NAŠA OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA GDPR A CENTRUM KONTROLY A OVLÁDANIA:

13. Údaje o našej spoločnosti
13.1 Tieto webové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť STRATIO NAI s.r.o., registrovaná so sídlom Studená 15090/12, 82104 Bratislava, Slovensko / E.U., IČO 44600160, IČ-DPH SK2022758595.
13.2 Sme registrovaní v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, Vložka číslo: 56638/B.
13.3 Naše miesto podnikania je v Studená 15090/12, 82104 Bratislava, Slovensko / E.U.
13.4 Môžete nás kontaktovať:
(a) poštou na uvedenú poštovú adresu;
(b) telefonicky, na číslo kontaktu zverejnené na našej webovej stránke z času na čas; alebo
(c) e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú z času na čas zverejňujeme na našich webových stránkach.

14. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
14.1 Kontaktné údaje na našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov (zodpovednú osobu máme určenú, aj keď ju zo zákona určenú mať explicitne nemusíme) sú: email: info@schneiderreal.sk, telefón: +421 2 20738339, Ochrana osobných údajov spoločnosti STRATIO NAI s.r.o., s registrovaným sídlom Studená 15090/12, 82104 Bratislava, Slovensko / E.U.

15. Centrum ovládania a kontroly Vašich osobných údajov
15.1 Kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi a akýkoľvek úkon s Vašimi osobnými údajmi môžte – v plnom rozsahu v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) – realizovať v našom CENTRE KONTROLY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Pre presun do CENTRA KONTROLY prosím kliknite na nasledovnú adresu webovej stránky : www.schneierfinance.sk/gdpr.

KONTROLA A OVLÁDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV SCHNEIDER REAL

Zabezpečenie plnej kontroly nad naším použitím osobných údajov klientov a/alebo návštevníkov www.schneiderreal.sk
Toto centrum kontroly zabezpečuje súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR)

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Zabezpečujeme ochranu súkromia našich klientov a/alebo návštevníkov našich webových stránok
1.2 Poskytujeme im plnú kontrolu nad použitím a spracúvaním ich osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).
1.3 Do našich webových stránok sú integrované prvky kontroly súkromia, ktoré ovplyvňujú ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov môžete získať prístup k Vaším aktuálne spracúvaným údajom, určiť, či chcete dostávať priamu marketingovú komunikáciu, obmedziť či úplne zakázať použitie a spracúvanie Vašich informácií, ako aj vykonať ďalšie úkony, na ktoré máte právo. Prístup k ovládacím prvkom ochrany Vašich osobných údajov je na internetovej stránke, na ktorej sa nachádzate.

Našu komplexnú politiku ochrany osobných údajov nájdete na webstránke Zásady ochrany osobných údajov SCHNEIDER Finance.

2. Zoznam Vašich práv pri ochrane osobných údajov
2.1 V tomto Odseku 2 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona ohľadne ochrany Vašich osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR). Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich tu uvedených excerptov. Preto by ste si mali príslušné zákony a nariadenia právnych a regulačných orgánov prečítať s cieľom úplne sa s týmito právami oboznámiť.

2.2 Vaše hlavné práva podľa platnej legislatívy o ochrane údajov sú:
(a) právo na prístup;
(b) právo na opravu;
(c) právo na zabudnutie / vymazanie;
(d) právo na obmedzenie spracúvania;
(e) právo namietať pri a proti spracúvaniu;
(f) právo na prenosnosť údajov;
(g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; a
(h) právo odvolať súhlas.
2.3 Nižšie sú uvedené postupy a návody, ktoré dodržte, ak chcete uskutočniť ľuovoľnú z Vami požadovaných a zákonom garantovaných práv kontroly a/alebo ovládania Vašich osobných údajov, ktoré používame alebo spracúvame.

3. PRÁVO NA PRÍSTUP k Vašim osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či spracúvame alebo nespracúvame Vaše osobné údaje, ako aj toho, kde tak robíme, právo na prístup k Vašim osobným údajom, vrátane určitých dodatočných informácií. Tieto dodatočné informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracúvania osobných údajov, kategóriách príslušných spracúvaných osobných údajov, ako aj o osobách, ktoré sú príjemcami týchto osobných údajov. Zabezpečenie práv a slobôd ostatných tým nie je ovplyvnené, poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť predmetom primeraného poplatku.

-> UPLATNENIE VÁŠHO PRÁVA NA PRÍSTUP
Pre uplatnenie Vášho práva nám pošlite e-mail s nasledovnou špecifikáciou:

E-mail adresa: info@schneiderreal.sk
Predmet e-mailu: Uplatnenie práva na prístup k osobným údajom
Text e-mailu: V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) si uplatňujem právo na prístup k mojím osobným údajom, ktoré (údajne) používate/spracúvate. Právo na potvrdenie toho, či spracúvate alebo nespracúvate moje osobné údaje: UPLATŇUJEM/NEUPLATŇUJEM (uveďte len vhodný text). Záujem o informáciu kde tak robíte: MÁM/NEMÁM (uveďte len vhodný text). Záujem o prístup k mojím osobným údajom, ktoré spracúvate MÁM/NEMÁM, ak mám, tak mi ich pošlite mailom vo formáte XLS/STROJOVÝ FORMÁT (uveďte len vhodný text). Právo o zaslanie dodatočných informácií MÁM/NEMÁM (uveďte len vhodný text), ak mám, tak nech tieto dodatočné informácie zahŕňajú PODROBNOSTI O ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV a/alebo KATEGÓRIÁCH PRÍSLUŠNÝCH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV a/alebo o OSOBÁCH, KTORÉ SÚ PRÍJEMCAMI TÝCHTO OSOBNÝCH ÚDAJOV (uveďte len vhodný text).
Inštrukcie pre odoslanie: E-mailovú správu odošlite z e-mailovej adresy, z ktorej ste nás už predtým kontaktovali a/alebo ktorú evidujeme v našich záznamoch. V opačnom prípade bude Vaša správa ignorovaná a označená ako SPAM. Vašu totožnosť si môžeme dodatočne preveriť prostredníctvom priameho telefonátu / SMS správy / iným spôsobom aby sa predišlo zneužitiu pri samotnom výkone ochrany Vašich osobných údajov. O výkone Vášho práva dostanete potvrdenie.

4. PRÁVO NA OPRAVU Vašich nepresných osobných údajov
Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ako aj – s prihliadnutím k účelu spracovania – máte právo na to, aby boli neúplné a nekompletné osobné údaje o Vás skompletizované.

-> UPLATNENIE VÁŠHO PRÁVA NA OPRAVU
Pre uplatnenie Vášho práva nám pošlite e-mail s nasledovnou špecifikáciou:

E-mail adresa: info@schneiderreal.sk
Predmet e-mailu: Uplatnenie práva na opravu osobných údajov
Text e-mailu: V zmysle Nariadenia Parlamentu EÚ a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) si uplatňujem právo na opravu mojich osobných údajov, ktoré používate/spracúvate. Žiadam o opravu NASLEDOVNÝCH MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VAŠOM SYSTÉME (uveďte tie osobné údaje, ktoré žiadate opraviť). Právo na to, aby boli neúplné a nekompletné osobné údaje o mne skompletizované: UPLATŇUJEM/NEUPLATŇUJEM (uveďte len vhodný text) – TOTO SÚ MOJE CELÉ OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ŽIADAM SKOMPLETIZOVAŤ VO VAŠOM SYSTÉME (uveďte tie osobné údaje, ktoré žiadate skompletizovať).
Inštrukcie pre odoslanie: E-mailovú správu odošlite z e-mailovej adresy, z ktorej ste nás už predtým kontaktovali a/alebo ktorú evidujeme v našich záznamoch. V opačnom prípade bude Vaša správa ignorovaná a označená ako SPAM. Vašu totožnosť si môžeme dodatočne preveriť prostredníctvom priameho telefonátu / SMS správy / iným spôsobom aby sa predišlo zneužitiu pri samotnom výkone ochrany Vašich osobných údajov. O výkone Vášho práva dostanete potvrdenie.

5. PRÁVO NA ZABUDNUTIE A/ALEBO VYMAZANIE Vašich osobných údajov
V niektorých prípadoch máte právo na vymazanie niektorých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Rovnako máte právo na zabudnutie – vymazanie kompletných údajov o Vás vo všetkých našich systémoch a záznamoch. Tieto okolnosti zahŕňajú: osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracúvaním Vašich údajov získaných na základe súhlasu; namietate proti spracúvaniu podľa určitých pravidiel plynúcich z platných zákonov na ochranu osobných údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a ak Vaše osobné údaje boli neoprávnene či nezákonne spracúvané. Existujú však výnimky pri uplatnení práva na vymazanie. Všeobecné výnimky zahŕňajú situácie, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre: uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácie; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

-> UPLATNENIE VÁŠHO PRÁVA NA ZABUDNUTIE A/ALEBO VYMAZANIE
Pre uplatnenie Vášho práva nám pošlite e-mail s nasledovnou špecifikáciou:

E-mail adresa: info@schneiderreal.sk
Predmet e-mailu: Uplatnenie práva na zabudnutie a/alebo vymazanie osobných údajov
Text e-mailu: V zmysle Nariadenia Parlamentu EÚ a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) si uplatňujem právo na vymazanie mojich osobných údajov, ktoré (údajne) používate/spracúvate a/alebo právo na zabudnutie, a to bez zbytočného odkladu. Žiadam o vymazanie NASLEDOVNÝCH MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VAŠOM SYSTÉME (uveďte tie osobné údaje, ktoré žiadate vymazať). Právo na zabudnutie a na to, aby boli kompletné osobné údaje o mne vymazané vo všetkých Vaších systémoch a záznamoch: UPLATŇUJEM/NEUPLATŇUJEM (uveďte len vhodný text). Právo na vymazanie a/alebo zabudnutie uplatňujem z týchto dôvodov: Moje osobné údaje už NIE SÚ POTREBNÉ vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované / ODOBERÁM SVOJ SÚHLAS so spracúvaním mojich údajov získaných na základe predchádzajúceho súhlasu / NAMIETAM PROTI SPRACÚVANIU mojich osobných údajov podľa nasledovných pravidiel: (uveďte pravidlá plynúce z platných zákonov na ochranu osobných údajov) / Spracúvanie mojich osobných údajov je určené na účely PRIAMEHO MARKETINGU / Moje osobné údaje boli NEOPRÁVNENE/NEZÁKONNE SPRACÚVANÉ (uveďte len vhodný text).
Inštrukcie pre odoslanie: E-mailovú správu odošlite z e-mailovej adresy, z ktorej ste nás už predtým kontaktovali a/alebo ktorú evidujeme v našich záznamoch. V opačnom prípade bude Vaša správa ignorovaná a označená ako SPAM. Vašu totožnosť si môžeme dodatočne preveriť prostredníctvom priameho telefonátu / SMS správy / iným spôsobom aby sa predišlo zneužitiu pri samotnom výkone ochrany Vašich osobných údajov. O výkone Vášho práva dostanete potvrdenie.

6. PRÁVO OBMEDZIŤ SPRACÚVANIE Vašich osobných údajov
V niektorých prípadoch máte právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov. Tieto prípady zahŕňajú situácie kedy: napadnete správnosť a presnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné, ale namietate proti vymazaniu; už nepotrebujeme Vaše osobné údaje pre účely nášho spracúvania, ale Vy ich potrebujete a požadujete osobné údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; a ak Vy ste namietali proti spracúvaniu, a to až do overenia Vašej námietky. Ak je spracúvanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať Vaše osobné údaje. Spracúvať ich však ďalej budeme len: s Vaším súhlasom; na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

-> UPLATNENIE VÁŠHO PRÁVA NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
Pre uplatnenie Vášho práva nám pošlite e-mail s nasledovnou špecifikáciou:

E-mail adresa: info@schneiderreal.sk
Predmet e-mailu: Uplatnenie práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Text e-mailu: V zmysle Nariadenia Parlamentu EÚ a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) si uplatňujem právo na obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov, ktoré (údajne) používate/spracúvate, a to bez zbytočného odkladu. Žiadam o obmedzenie spracúvania NASLEDOVNÝCH MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VAŠOM SYSTÉME (uveďte tie osobné údaje, ktorých spracúvanie žiadate obmedziť). Právo na obmedzenie spracúvania uplatňujem z týchto dôvodov: Napadám SPRÁVNOSŤ A PRESNOSŤ mojich osobných údajov, ktoré spracúvate / Vaše spracúvanie mojich osobných údajov je PROTIZÁKONNÉ, ale namietam proti ich vymazaniu / Vy ďalej nepotrebujete moje osobné údaje pre účely Vášho spracúvania, ale ja ich POTREBUJEM A POŽADUJEM osobné údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie mojich právnych nárokov / Ja som už predtým NAMIETAL proti Vášmu spracúvaniu mojích osobných údajov a až do overenia mojej námietky požadujem obmedzenie ich ďalšieho spracúvania (uveďte len vhodný text).
Inštrukcie pre odoslanie: E-mailovú správu odošlite z e-mailovej adresy, z ktorej ste nás už predtým kontaktovali a/alebo ktorú evidujeme v našich záznamoch. V opačnom prípade bude Vaša správa ignorovaná a označená ako SPAM. Vašu totožnosť si môžeme dodatočne preveriť prostredníctvom priameho telefonátu / SMS správy / iným spôsobom aby sa predišlo zneužitiu pri samotnom výkone ochrany Vašich osobných údajov. O výkone Vášho práva dostanete potvrdenie.

7. PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU Vašich osobných údajov
Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou, ale iba do rozsahu, ktorý nepresahuje rozsah, ktorý je právnym základom pre spracúvanie, tzn. ak je spracúvanie nevyhnutné pre: splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akejkoľvek verejnej moci, ktorá nám bola zverená; alebo pre účely legitímnych záujmov, ktoré sledujeme pre nás alebo tretiu stranu. Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nemôžeme preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie je dôvodom na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

-> UPLATNENIE VÁŠHO PRÁVA NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU
Pre uplatnenie Vášho práva nám pošlite e-mail s nasledovnou špecifikáciou:

E-mail adresa: info@schneiderreal.sk
Predmet e-mailu: Uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Text e-mailu: V zmysle Nariadenia Parlamentu EÚ a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) si uplatňujem právo namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov, ktoré (údajne) používate/spracúvate, a to bez zbytočného odkladu. Namietam proti spracúvaniu NASLEDOVNÝCH MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VAŠOM SYSTÉME (uveďte tie osobné údaje, proti ktorých spracúvaniu namietate). Namietam proti: Spracúvaniu mojich osobných údajov na účely PRIAMEHO MARKETINGU / Namietam zároveň proti PROFILOVANIU na účely priameho marketingu / Namietam voči spracúvaniu mojich osobných údajov na VEDECKÉ ALEBO HISTORICKÉ VÝSKUMNÉ účely alebo na ŠTATISTICKÉ účely z dôvodov, týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie (opíšte Vašu konkrétnu situáciu ako aj domnienku, prečo ste presvedčený/-á, že Vaše osobné údaje využívame práve týmto záhadným spôsobom).
Inštrukcie pre odoslanie: E-mailovú správu odošlite z e-mailovej adresy, z ktorej ste nás už predtým kontaktovali a/alebo ktorú evidujeme v našich záznamoch. V opačnom prípade bude Vaša správa ignorovaná a označená ako SPAM. Vašu totožnosť si môžeme dodatočne preveriť prostredníctvom priameho telefonátu / SMS správy / iným spôsobom aby sa predišlo zneužitiu pri samotnom výkone ochrany Vašich osobných údajov. O výkone Vášho práva dostanete potvrdenie.


Ak si myslíte, že naše spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje ľubovoľný z právnych ustanovení a zákonov na ochranu údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán zodpovedný za ochranu osobných údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ Vášho trvalého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia zákona na ochranu osobných údajov.

V rozsahu, do akého je právnym základom pre naše spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas, máte právo tento svoj súhlas kedykoľvek odobrať a odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním.

Akékoľvek a ľubovoľné Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom môžete uplatniť prostredníctvom písomného upozornenia zaslaného na našu e-mailovú adresu info.3dreal@stratio.eu, alebo prostredníctvom štandardnej poštovej listovej (papierovej) správy, okrem iných metód – ak takéto sú uvedené na tejto alebo iných našich webových stránkach. Môžete tiež kontaktovať našu osobu poverenú ochranou osobných údajov na webovej stránke Zásady ochrany osobných údajov.


Pri uplatňovaní Vašich práv na Vašu kontrolu a ovládanie osobných údajov, ktoré o Vás používame/spracúvame, dbajte prosím na to, že: A. V niektorých prípadoch máme na základe Vašej mailovej komunikácie právo overiť si Vašu totožnosť prostredníctvom priameho telefonátu/SMS správy/iným spôsobom, aby sme sa vyhli zneužitiu e-mailovej komunikácie pri samotnom výkone Vaších práv; B. Niektorým Vaším žiadostiam nemusíme vyhovieť, ak tieto napĺňajú podmienky uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov alebo v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EU o ochrane osobných údajov (GDPR).

SCHNEIDERHypotekárne úvery
Vybavíme pre Vás ten najvýhodnejší hypoúver. Rýchlo, odborne, spoľahlivo.
KDE NÁS NÁJDETERegistrované sídlo firmy
SCHNEIDER Finance - Mapa (svet)
SPOJTE SA S NAMISchneider sociálne siete
Vyhľadajte si nás a spojte sa s nami na sociálnych sieťach pre novinky a bonusy.
SCHNEIDERHypotekárne úvery
Vybavíme pre Vás ten najvýhodnejší hypoúver.
Rýchlo, odborne, spoľahlivo. A najmä lacno.
KDE NÁS NÁJDETERegistrované sídlo firmy
SCHNEIDER Finance - Mapa (svet)
SPOJTE SA S NAMISchneider sociálne siete
Vyhľadajte si nás a spojte sa s nami na sociálnych sieťach pre novinky, akciové ponuky a bonusy.

©2022 Coypright SCHNEIDER Finance. Práva vyhradené.

©2022 Coypright Schneider Finance. Práva vyhradené.